Servind

SISA bude reagovat

SISA bude reagovat

Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky SISA bylo založeno 15. června 1994 společnostmi působícími v oblasti dovozu a distribuce náhradních dílů pro motorová vozidla. SISA chrání zájmy právnických osob v tomto odvětví, poskytuje informační a poradenský servis. Zastupuje nezávislý aftermarket při jednáních se státními orgány a s dalšími institucemi. Sdružení SISA si v letošním roce připomíná 30 let své existence.

Evropská komise

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ FAKTICKÝCH PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ / KONTROLU ÚČELNOSTI

Cílem tohoto dokumentu je informovat veřejnost a zúčastněné strany o práci Komise, aby mohly poskytovat zpětnou vazbu a účinně se účastnit konzultačních činností. Žádáme tyto skupiny, aby se vyjádřily k tomu, jak Komise chápe tento problém a možná řešení, a aby se podělily o veškeré relevantní informace, které mohou mít.

NÁZEV HODNOCENÍ Nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla – hodnocení

HLAVNÍ GŘ – ODPOVĚDNÉ ODDĚLENÍ GŘ COMP – E2 – HT. 100 165

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM (PLÁNOVANÉ DATUM ZAHÁJENÍ A DATUM DOKONČENÍ)

Datum zahájení: Q1/2024

Datum ukončení: Q4/2025

DALŠÍ INFORMACE na stránkách Evropské Komise.

Tento dokument má pouze informativní charakter. Nepředjímá konečné rozhodnutí Komise o tom, zda bude tato iniciativa pokračovat, ani o jejím konečném obsahu. Všechny prvky iniciativy popsané v dokumentu, včetně jejího načasování, se mohou změnit.

  1. Politický kontext, účel a rozsah hodnocení

Platnost nařízení Komise (EU) č. 461/2010 ve znění nařízení Komise (EU) 2023/822 ze dne 17. dubna 2023 (dále jen "nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla") skončí dne 31. května 2028 a podle článku 7 musí být jeho fungování do té doby vyhodnoceno.

Článek 101/1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen "Smlouva") zakazuje protisoutěžní dohody mezi podniky, pokud nesplňují podmínky stanovené v čl. 101 odst. 3 Smlouvy (tj. nevylučují hospodářskou soutěž, jsou nezbytné k dosažení efektivnosti a poskytují spotřebitelům spravedlivý podíl na výhodách, které z toho vyplývají).

Nařízení Rady (EHS) č. 19/65 umožňuje Komisi uplatňovat čl. 101 odst. 3 Smlouvy prostřednictvím nařízení na určité kategorie vertikálních dohod a odpovídajících jednání ve vzájemné shodě spadajících do působnosti čl. 101 odst. 1 Smlouvy, pokud lze s dostatečnou jistotou předpokládat, že splňují podmínky čl.101/3.

Komise této pravomoci využila tím, že přijala obecná i odvětvová opatření pro distribuci motorových vozidel a poprodejní smlouvy. Za prvé, nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla upřesňuje podmínky, za nichž jsou smlouvy o distribuci náhradních dílů pro motorová vozidla a o opravách a údržbě vyňaty z působnosti čl. 101 odst. 1 Smlouvy. Za druhé, odpovídající sdělení Komise (dále jen „doplňující pokyny“) ve znění sdělení Komise ze dne 17. dubna 2023 poskytuje návod, jak vykládat nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla.

Na dohody týkající se nákupu, prodeje nebo dalšího prodeje nových motorových vozidel se vztahuje nařízení Komise (EU) 2022/720 ze dne 10. května 2022, které nahradilo nařízení č. 330/2010, a pokyny k vertikálním omezením. Tyto čtyři nástroje společně tvoří „režim blokové výjimky pro motorová vozidla.“

Dne 17. dubna 2023 Komise prodloužila platnost nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla o 5 let. Prodloužení bylo omezeno na 5 let, aby Komise mohla:

  1. i) bezodkladně reagovat na rychlé změny na trhu, zejména v důsledku digitalizace vozidel a nových vzorců mobility
  2. ii) přehodnotit režim s ohledem na tyto změny.

Účel a rozsah

S ohledem na výše uvedené relativně krátké prodloužení je cílem hodnocení znovu posoudit výkonnost nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla. To zahrnuje uplatňování nařízení Komise (EU) č. 2022/720 a pokynů k vertikálním omezením v odvětví motorových vozidel spolu s odpovídajícími doplňkovými pokyny. Kromě toho je cílem hodnocení ověřit, do jaké míry je nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla stále vhodné pro daný účel s ohledem na současnou situaci v oblasti hospodářské soutěže v tomto odvětví.

Hodnocení bude založeno na těchto kritériích:

 - Účinnost: Komise se zaměří především na: i) do jaké míry se stávající ustanovení nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla ukázala jako účinná při určování těch vertikálních dohod, u nichž lze s dostatečnou jistotou předpokládat, že splňují podmínky čl. 101 odst. 3 Smlouvy; a ii) do jaké míry bylo dosaženo odvětvových cílů nařízení. V této souvislosti bude Komise věnovat zvláštní pozornost tomu, do jaké míry změny doplňkových pokynů dále přispěly k dosažení těchto cílů.

 - Účelnost: Komise posoudí, zda nařízení přispělo ke snížení nákladů podniků a tvůrců politik při zajišťování dodržování zákazu stanoveného v čl. 101 odst. 1 Smlouvy.

- Relevance: Komise vyhodnotí, zda oblast působnosti nařízení stále odpovídá jeho cílům, přičemž náležitě zohlední specifické vlastnosti poprodejních podmínek pro motorová vozidla a budoucí trendy.

 - Soudržnost: Komise vyhodnotí, zda je nařízení v souladu s vývojem celkové politiky Komise v oblasti prosazování práva hospodářské soutěže a její praxe, a to i v oblasti fúzí a státní podpory.

- Přidaná hodnota EU: Komise posoudí, do jaké míry nařízení přispělo k zajištění toho, aby vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž v členských státech EU důsledně uplatňovaly čl. 101 odst. 1 Smlouvy na vertikální dohody specifické pro jednotlivá odvětví a v souvislosti se soukromoprávními spory u soudů členských států.

  1. Lepší právní úprava

Konzultační strategie

Cílem konzultace je shromáždit podrobné a vysoce kvalitní důkazy o aktuálních klíčových otázkách hospodářské soutěže, které vznikají ve vertikálních vztazích na trzích distribuce motorových vozidel a poprodejních služeb. Zohlední otázky, které byly v předchozím hodnocení motoru identifikovány jako relevantní pro budoucí vývoj trhu Nařízení o blokové výjimce pro vozidla, dokončené v roce 2021. Mezi tyto otázky patří změny vyplývající z probíhající digitalizace automobilového trhu, zejména rostoucí význam údajů o poprodejních trzích, a jejich dopad na schopnost nezávislých provozovatelů účinně konkurovat autorizovaným opravnám. K dalším podstatným problémům patří zvýšené využívání modelu agentury pro distribuci motorových vozidel.

Během procesu hodnocení bude v roce 2024 zahájena 12týdenní otevřená veřejná konzultace. Otázky budou zveřejněny v angličtině, francouzštině a němčině a odpovědi budou vítány v kterémkoli z úředních jazyků EU. Veřejná konzultace může být v případě potřeby doplněna cílenými dotazníky. To může být vhodné například v případě, že veřejná konzultace identifikuje konkrétní otázky, u nichž odpovědi na dotazníky nebyly dostatečně podrobné, a proto je nezbytné adresovat cílené otázky přímo hospodářským subjektům automobilového průmyslu s příslušnými zkušenostmi z trhu. Výsledky veřejné konzultace budou shrnuty v souhrnné zprávě, která bude k dispozici zúčastněným stranám. Kromě toho budou výsledky všech konzultačních činností shrnuty do souhrnné zprávy, která bude přílohou hodnotící zprávy. Kromě toho budou pro toto hodnocení obzvláště zajímavé zkušenosti shromážděné orgány pro hospodářskou soutěž členských států EU při uplatňování nařízení o vertikální blokové výjimce pro motorová vozidla.

Proč konzultujeme?

Cílem konzultace je shromáždit podrobné a vysoce kvalitní důkazy o současných klíčových otázkách hospodářské soutěže, které vznikají ve vertikálních vztazích na trzích distribuce motorových vozidel a poprodejních služeb. Zvláštní pozornost bude věnována otázkám zjištěným v posledním hodnocení, které jsou důležité pro vývoj trhu, včetně nových trendů do roku 2028. Umožníme-li zúčastněným stranám poskytovat zpětnou vazbu a přispívat návrhy k těmto otázkám, zajistíme rovněž transparentnost a odpovědnost procesu hodnocení.

Cílová skupina

Na základě zkušeností Komise jsou skupinami zúčastněných stran, které mají zájem o hodnocení, tyto skupiny:

  1. i) podniky působící v odvětví motorových vozidel v EU, zejména výrobci a prodejci vozidel, výrobci a distributoři náhradních dílů (autorizovaní i nezávislí) a opravny (autorizované i nezávislé)
  2. ii) sdružení těchto skupin zúčastněných stran

iii) spotřebitelské organizace

  1. iv) akademičtí pracovníci se zaměřením na právní předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže, zejména na odvětví motorových vozidel. Kromě toho bude proces otevřen všem dalším zúčastněným stranám, které by mohly mít o tuto problematiku zájem.

Sběr dat a metodika

Hodnocení se zaměří na současnou konkurenční situaci v odvětví motorových vozidel a prozkoumá současné a vznikající trendy.

Hodnocení účinnosti a účelnosti nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla vyžaduje analýzu toho, zda je nařízení spolu s nedávnými změnami doplňkových pokynů schopno splnit své cíle a za jakou cenu, zejména s ohledem na související ukazatele, postupy, vnímání zúčastněných stran a možné úspory nákladů. Údaje týkající se jednotlivých odvětví týkající se seznamu příslušných odvětvových ukazatelů, se zvláštním zaměřením na digitální transformaci trhu, budou shromažďovány především prostřednictvím zjišťovací studie Společného výzkumného střediska Komise.

Další důkazy týkající se postupů v odvětví, jejich vnímání a úspor nákladů budou shromážděny přímo od zúčastněných stran v rámci otevřené veřejné konzultace, jakož i prostřednictvím cílených dotazníků (je-li to vhodné) a prostřednictvím zpětné vazby od vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž. Posouzení významu nařízení vyžaduje analýzu vývoje trhu v odvětví motorových vozidel a dopadu tohoto vývoje na podmínky dodávek a distribuce převládající na primárním a poprodejním trhu motorových vozidel. To zahrnuje dopad, který mohly mít nedávné změny doplňkových pokynů na dotčené trhy. Příslušné údaje budou shromažďovány především prostřednictvím otevřené veřejné konzultace.

Hodnocení soudržnosti nařízení vyžaduje posouzení dalších dokumentů Komise, které poskytují pokyny k uplatňování článku 101 Smlouvy a souvisejících nástrojů relevantních pro vertikální dohody v odvětví motorových vozidel, konkrétně nařízení Komise (EU) 2022/720 a pokynů k vertikálním omezením. Vyžaduje také posouzení souladu s politikou a praxí v oblasti fúzí a státní podpory. I když Komise již má příslušné informace k dispozici, další informace o tom, jak je vnímají zúčastněné strany, budou shromážděny prostřednictvím veřejné konzultace, jakož i přímo od vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž.

Hodnocení přidané hodnoty nařízení na úrovni EU vyžaduje analýzu toho, jak je uplatňováno orgány pro hospodářskou soutěž v členských státech EU a v souvislosti se soukromoprávními spory u soudů členských států. Tato analýza bude vycházet z informací zpřístupněných prostřednictvím Evropské sítě pro hospodářskou soutěž a z dalších informací, které budou získány přímo od vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž

Datum zveřejnění

5.6.2024

Zdroj informací

SISA

Foto: SISA

Výběr jazyka

VALEO 2024

Facebook

AutoWeek

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2417 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál