Obchodní podmínky

1. Obecná ujednání

1. 1.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodávku tištěných periodik formou předplatného upravují smluvní vztahy mezi předplatitelem periodického tisku (dále též: předplatitel) a vydavatelem periodického tisku, společností IBS motorpress s.r.o., IČO: 24179256, se sídlem: Českobrodská 10/19, Praha 9, PSČ 190 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 186042 (dále jen: vydavatel).

 

1. 2.

Předplatitel je fyzická či právnická osoba, která s vydavatelem uzavřela smlouvu o předplatném a doručování předplacených periodik vydavatele.

 

1. 3.

Smlouva o předplatném vzniká buď: 1) prvním doručením objednaného periodika předplatiteli na základě objednávky předplatného ze strany předplatitele u vydavatele, nebo: 2) úhradou předplatného. V obou případech je nutné odsouhlasení těchto Všeobecných obchodních podmínek.

 

2. Objednání předplatného

2. 1.

Objednávku předplatného lze učinit vyplněním formuláře na internetu na stránkách www.ibsmotorpress.cz, zasláním řádně vyplněného objednávkového kuponu nebo zasláním objednávky na adresu:

IBS motorpress s.r.o., Českobrodská 10/19, Praha 9, PSČ 190 00

E-mailem na: abo@ibsmotorpress.cz

 

2. 2.

V písemné objednávce musí být vyplněny tyto údaje:

1.
Fakturační adresa a doručovací adresa (v případě, že není totožná s fakturační adresou).

2. Příjmení a jméno/název firmy.

3. Ulice a číslo domu.

4. PSČ a obec.

5. Telefon, e-mail.

6. IČO, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu.

7.
Název periodika a případně i číslo vydání, od kterého má být časopis dodáván, doba předplatného (minimálně roční předplatné). Pokud nebude uvedeno číslo vydání, od kterého má být časopis dodáván, bude předplatiteli zahájena dodávka doručením nejbližšího vydání od obdržení objednávky.

8.
Objednávka je považována za objednávku na dobu neurčitou, není-li uvedeno jinak. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Výpověď je nutno podat písemně na e-mail: abo@ibsmotorpress.cz, nebo na adresu:
IBS motorpress s.r.o., Českobrodská 10/19, Praha 9, PSČ 190 00. Vydavatel musí přijetí výpovědi potvrdit.

9. Způsob platby: bankovní převod, faktura, poštovní poukázka.

10. V případě učinění objednávky písemně též i podpis nebo razítko.

 

2. 3.

Předplaceným obdobím se rozumí období, po které budou předplatiteli dodávány objednané a zaplacené výtisky periodik vydávaných vydavatelem.

 

3. Změny v dodávání tisku

3. 1.

Vydavatel potvrdí předplatiteli přijatou objednávku tím, že předplatiteli zašle fakturu - daňový doklad nebo proforma fakturu (dále jen: doklad)
s vyznačenými údaji o předplatném. U všech periodik vydavatel doručování zahájí dodáním nejbližšího vydání (není-li předplatitelem požadováno jinak),
které bude následovat od obdržení objednávky.

 

3. 2.

Předplatitel je povinen vydavateli neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů uvedených v objednávce. Neoznámí-li předplatitel změny v údajích
na objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené (např. nedoručení dodávky tisku na novou adresu, zastavení dodávek pro neidentifikovanou platbu předplatného apod.)

 

 

3. 3.

V případě žádosti o dočasnou nebo trvalou změnu adresy, na niž je prováděno dodávání periodického tisku, je nutné informovat vydavatele
písemně, buď na adrese jeho výše uvedeného sídla, nebo telefonicky na čísle +420 277 271 336, příp. e-mailem na abo@ibsmotorpress.cz, nejméně však deset pracovních dní před datem účinnosti požadované změny.

 

3. 4.

Předplatné může být zrušeno odstoupením od smlouvy ze strany vydavatele v případě, že předplatitel nezaplatí předplatné do deseti dní ode dne
splatnosti dokladu, nebo dohodou smluvních stran.

 

3. 5.

Předplatitel je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoli písemně vypovědět a výpověď doručit poštou na adresu IBS motorpress s.r.o.,
Českobrodská 10/19, Praha 9, PSČ 190 00, nebo e-mailem na abo@ibsmotorpress.cz. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Vydavatel musí přijetí výpovědi potvrdit.

 

4. Platba předplatného

4. 1.

Každý předplatitel po doručení objednávky obdrží od vydavatele doklad, který je nutno uhradit ve lhůtě splatnosti.

 

4. 2.

Poslední den prvního měsíce předplaceného období je dílčím dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

 

4. 3.

Dojde-li k zahájení dodávek objednaných periodik, avšak předplatitel neuhradí částku předplatného, vzniká tak vydavateli pohledávka za odebrané výtisky za předplatitelem. V případě neuhrazení předplatného po lhůtě splatnosti mohou být dodávky objednaného tisku okamžitě ukončeny.

 

4. 4.

V případě prodlení se zaplacením předplatného má vydavatel právo požadovat po předplatiteli úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky.

 

5. Reklamace

5. 1.

Předplatitel má právo uplatnit reklamaci u vydavatele z těchto důvodů :

1. Nedodání výtisku.

2. Dodání neúplného nebo poškozeného výtisku.

3. Dodání nekvalitně vytištěného výtisku.

Reklamace a jiné připomínky k doručování je možno uplatnit na e-mailu abo@ibsmotorpress.cz, nebo na adrese vydavatele.

 

5. 2.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději druhý pracovní den po dodání dalšího čísla téhož časopisu.

 

5. 3.

Předplatitel je povinen zajistit volný přístup ke své poštovní schránce (schránka nesmí být v uzamčených prostorech nebo v prostorech s volně
pobíhajícími psy) nebo není-li odběratel totožný s osobou předplatitele k poštovní schránce odběratele. Schránka musí být řádně označena jménem
(názvem) předplatitele nebo není-li odběratel totožný s osobou předplatitele jménem (názvem) odběratele, a musí umožňovat volné vložení objednanýchtitulů. Schránka musí svými rozměry, umístěním nebo konstrukcí umožňovat vložení doručovaných periodik tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo poškození vlivem počasí a aby byly chráněny před jejich vytažením nepovolanou osobou vkládacím otvorem. V opačném případě nese předplatitel výlučnou odpovědnost za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaných periodik.

 

5. 4.

Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady periodického tisku a uplatnění rozporu s kupní smlouvou se pro spotřebitele řídí platnou legislativou ČR.

 

5. 5.

Dodávky předplacených periodik s místem dodání ležícím mimo ČR se neřídí těmito ustanoveními.

 

6. Marketingové akce

6. 1.

Marketingovými akcemi se rozumí akce vydavatele, v jejichž rámci vydavatel nabízí a poskytuje zvláštní plnění (dárky, slevy, nebo jiné benefity specifikované v podmínkách marketingové akce) předplatiteli pro případ, že bude v rámci marketingové akce uzavřena smlouva na předplatné, čímž se rozumí zaplacení částky předplatného ve stanovené výši. Nárok na zvláštní plnění je pouze v případě zaplacení celé částky předplatného na stanovené období.

 

6. 2.

Povinnost vydavatele dodat zvláštní plnění zaniká v případě, kdy předplatitel poruší podmínky stanovené pro konkrétní marketingovou akci nebo bude v prodlení s úhradou předplatného (nedodržení lhůty splatnosti na dokladu).

 

6. 3.

Předplatné uzavřené v rámci marketingové akce nelze vypovědět po dobu, na kterou je zaplaceno a ani nelze snížit počet odebíraných výtisků.

 

6. 4.

Zvláštní plnění bude vždy odesláno na adresu předplatitele a to i v případě, kdy jeho příjemcem bude osoba odlišná od předplatitele, ledaže by předplatitel v objednávce výslovně určil jinak. Zvláštní plnění bude odesláno buď jako poštovní zásilka či kurýrní službou.

 

7. Ochrana dat

7. 1.

V souladu s platnou legislativou ČR předplatitel souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů vydavatelem, jakožto správcem a zpracovatelem,
za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Předplatitel bere na vědomí, že má vydavatel právo přístupu k osobním údajům a další práva dle platné legislativy ČR o ochraně osob. údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje předplatitel dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně na adrese vydavatele odvolat.

 

7. 2.

Předplatitel bere na vědomí, že odvolání souhlasu uděleného podle těchto Všeobecných podmínek se netýká a neznamená odvolání souhlasů
udělených z jeho strany jinak (např. pro účely kontaktování obchodními sděleními týkajícími se inzerce zveřejněné v periodikách vydavatele).

 

7. 3.

Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění vydavatele na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných
právních předpisů, ledaže by výslovně stanovily jinak.

 

7. 4.

Předplatitel bere na vědomí, že vydavatel je oprávněn k vymáhání svých pohledávek vůči předplatiteli využít třetí osobu.

 

7. 5.

Předplatitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré zprávy (vč. telefonních hovorů) a s nimi spojené údaje, které si vyměňuje s vydavatelem prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací, mohou být vydavatelem monitorovány, a to výhradně za účelem záznamu transakcí, vnitřní kontroly poskytovaných služeb (zvyšování jejich kvality), a dále též ochrany práv vydavatele. Monitorováním se rozumí zejména záznam.

 

7. 6.

Ustanovení tohoto článku není dotčeno zánikem smlouvy o předplatném.

 

8. Závěrečná ujednání

8. 1.

Vydavatel provádí správu předplatného tj. přijímání objednávek, upomínání pohledávek vydavatele z titulu neuhrazeného předplatného, vystavování faktur a jiných účetních a daňových dokladů včetně reklamací, změn, ukončení předplatného apod. ve smyslu těchto obchodních podmínek.

 

8. 2.

Smluvní vztah mezi předplatitelem a vydavatelem se řídí ustanovením platné legislativy ČR a to i v případě dodávání periodik mimo území České republiky. Případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

 

8. 3.

Vydavatel je oprávněn kdykoli rozhodnout o ukončení účinnosti těchto Všeobecných podmínek, tím však nejsou dotčeny smlouvy o předplatném
uzavřené do té doby. V případě, že vydavatel nahradí tyto Všeobecné obchodní podmínky jinými, mohou se vydavatel a předplatitel dohodnout na změně obsahu smlouvy o předplatném tak, že se smlouva o předplatném bude od určeného dne řídit novými Všeobecnými podmínkami vydavatele.

 

8. 4.

Zvláštní ujednání mezi vydavatelem a předplatitelem odchylující se od těchto Všeobecných obchodních podmínek mají přednost.

 

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. října 2013.

 

 

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

MOTUL

ClassicExpo

AutoTablet

Facebook

Výběr jazyka

Page generated in 0.4024 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál