Servind

Prodloužení platnosti nařízení o blokové výjimce

Prodloužení platnosti nařízení o blokové výjimce

Evropská komise prodloužila blokovou výjimku pro opravy a servis motorových vozidel - Nařízení o výjimce (MVBER) na pět let, což znamená, že bude nyní použitelné do 31. května 2028. Aktualizovala rovněž doplňkové pokyny pro toto odvětví.

Revidované pokyny pomohou společnostem v automobilovém odvětví posoudit slučitelnost jejich vertikálních dohod s pravidly hospodářské soutěže EU a zároveň zajistí, aby provozovatelé trhu s náhradními díly, včetně autoservisů, měli i nadále přístup k údajům generovaným o vozidlech nezbytnými pro opravy a údržbu. Hlavní změny Platnost nařízení MVBER měla skončit 31. května 2023.

Přijaté nařízení jej prodlouží do 31. května 2028. Toto omezené prodloužení umožní Komisi včas reagovat na možné změny trhu, jako jsou změny vyplývající z digitalizace vozidel, elektrifikace a nových modelů mobility.

Aktualizované doplňkové pokyny: Data generovaná snímači vozidla mohou být zásadním vstupem pro poskytování oprav a údržby.

V souladu s článkem 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen SFEU) by autorizovaní a nezávislí opravci měli mít přístup k těmto údajům za stejných podmínek. Stávající zásady pro poskytování technických informací, nástrojů a školení nezbytných pro služby oprav a údržby byly rozšířeny tak, aby výslovně zahrnovaly údaje generované vozidlem. Dodavatelé vozidel musí uplatňovat zásadu proporcionality když zvažují, zda na základě potenciálních obav o kybernetickou bezpečnost odepřít vstupy, jako jsou údaje generované vozidlem.

Nařízení upozorňuje, že článek 102 SFEU může být použit v případě, že dodavatel jednostranně odepře nezávislým provozovatelům zásadní vstup, jako jsou údaje generované vozidlem.

Dne 28. května 2021 zveřejnila Komise hodnotící zprávu a pracovní dokument útvarů Komise, v nichž jsou uvedeny výsledky hodnocení celého režimu platného pro automobilový průmysl (MVBER, doplňkové pokyny a vertikální blok Nařízení o výjimkách a Pokyny pro vertikální omezení, pokud se vztahují na automobilový průmysl).

Hodnocení ukázalo, že režim byl užitečný a pro zúčastněné strany zůstal relevantní. Konkrétně se ukázalo, že celkově se konkurenční prostředí na trzích motorových vozidel od posledního hodnocení těchto trhů v roce 2010 Komisí výrazně nezměnilo, ale že odvětví je nyní pod silným tlakem, aby se přizpůsobilo zelené a digitální transformaci.

Hodnocení však také odhalilo, že je nutná aktualizace, aby odrážela zvýšený význam přístupu k údajům generovaným vozidlem. V červenci 2022 zahájila Komise konzultaci se zúčastněnými stranami a výzvu k předložení důkazů k návrhu nařízení prodlužujícího nařízení MVBER a návrhu sdělení, kterým se mění doplňkové pokyny. V listopadu 2022 zveřejnila shrnutí příspěvků obdržených během těchto konzultací.

Nyní byla také zveřejněna souhrnná zpráva, která obsahuje další podrobnosti o konzultačních aktivitách. Souvislosti dohod MVBER Vertikální dohody jsou dohody mezi dvěma nebo více podniky působícími na různých úrovních výrobního nebo distribučního řetězce a týkající se podmínek, za kterých mohou strany nakupovat, prodávat nebo dále prodávat určité zboží nebo služby.

Ustanovení čl. 101 odst. 1 SFEU zakazuje dohody mezi podniky, které omezují hospodářskou soutěž. Podle čl. 101 odst. 3 SFEU však mohou být takové dohody prohlášeny za slučitelné s jednotným trhem za předpokladu, že přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického nebo hospodářského pokroku a zároveň umožňují spotřebitelům spravedlivý podíl na výsledných výhodách. aniž by došlo k odstranění konkurence. MVBER uvádí, že obecný režim Komise pro vertikální omezení (tj. vertikální nařízení o blokových výjimkách nebo VBER) se vztahuje na dohody o distribuci nových vozidel.

Nařízení VBER vyjímá vertikální dohody, které splňují určité podmínky, ze zákazu podle čl. 101 odst. 1 SFEU, a vytváří tak pro tyto dohody bezpečný přístav. Pokyny pro vertikální omezení poskytují návod, jak interpretovat a uplatňovat VBER a jak posuzovat vertikální dohody, které nespadají do bezpečného přístavu VBER.

Pokud jde o dohody týkající se prodeje nebo dalšího prodeje náhradních dílů pro motorová vozidla nebo poskytování služeb oprav a údržby motorových vozidel, nařízení MVBER stanoví, že se na ně čl. 101 odst. 1 SFEU nevztahuje, pokud tyto dohody splňují požadavky na výjimku podle obecného režimu a neobsahují žádnou z doložek, které jsou uvedeny v nařízení MVBER a které odstraňují výhodu výjimky.

Datum zveřejnění

19.4.2023

Zdroj informací

SISA

Foto: Evropská komise

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2821 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál