Servind

Závazek společnost Scania

Závazek společnost Scania

Cílem společnosti Scania je zaujmout vedoucí postavení mezi výrobci, kteří se podílejí na postupném přechodu k trvale udržitelným přepravním systémům.

Základem elektrický pohon s akumulátory

Akumulátorová elektrická vozidla se stanou hlavním nástrojem, který bude tento přechod podněcovat a který tak umožní, aby se k zákazníkům dostala hospodárnější přepravní řešení s nulovými uhlíkovými emisemi.

Rychlý vývoj elektrických řešení pro těžká nákladní vozidla zahrnuje i neustálé zdokonalování technologie akumulátorů pokud jde o kapacitu vztaženou k jejich hmotnosti. Rychle se zlepšují také další parametry a vlastnosti, jimiž jsou zejména doba nabíjení, počet nabíjecích cyklů a celková hospodárnost. To znamená, že se bude nadále zvyšovat rentabilita těchto řešení, a to především při jejich opakovaném a předvídatelném využívání. Ve většině oblastí přepravy tedy postupně předčí stávající řešení, která jsou založena na použití fosilních paliv a biopaliv, což je průmyslové odvětví, ve kterém společnosti Scania dosud náleží vedoucí postavení. Přitom využije zkušenosti z autobusového segmentu, kde přeměna začala dříve a kde se neustále zvyšuje poptávka po akumulátorových elektrických alternativách.

Společnost již uvedla na trh plně elektrické nákladní a plug-in hybridní nákladní vozidla. Dále má společnost Scania v plánu představit během pouhých několika roků elektrická vozidla, která budou určena pro přepravu nákladů na dlouhé vzdálenosti. Tato vozidla budou schopna převážet celkovou hmotnost 40 t po dobu 4,5 hodiny a jejich akumulátory bude možno rychle dobíjet během 45minutové povinné přestávky řidiče.

Společnost Scania očekává, že do roku 2025 bude podíl elektrifikovaných vozidel na celkovém objem prodeje jejích vozidel v Evropě dosahovat 10 % a do roku 2030 se tento podíl zvýší na 50 %.

Elektrická energie z akumulátorů v porovnání s využitím vodíku

Společnost Scania investovala rovněž do vývoje vodíkových technologií a v současnosti je jediným výrobcem, jehož těžká nákladní vozidla s palivovými články na vodík jsou v počátečním zkušebním provozu u zákazníků. Technici z tohoto provozu získali cenné poznatky, na základě kterých budou pokračovat ve svém úsilí. Přechod k využívání vodíku pro tyto účely však bude omezený, jelikož k pohánění vodíkového nákladního vozidla je zapotřebí třikrát více elektrické energie získávané z obnovitelných zdrojů ve srovnání s vozidlem s akumulátory.

V úvahu je třeba brát také rozsah oprav a údržby. U vodíkového vozidla budou náklady v tomto ohledu vyšší než u akumulátorového vozidla, jelikož jeho konstrukce je složitější např. s rozsáhlým vzduchovým a chladicím systémem. Vodík je navíc těkavý plyn, který vyžaduje náročnější údržbu zajišťující bezpečnost souvisejících systémů.

Vodík však je slibný nosič energie, který umožňuje výhodnou dlouhodobou akumulaci energie a který bude sehrávat důležitou roli při snižování uhlíkových emisí, bude-li vyráběn způsobem šetrným k životnímu prostředí. Stacionární palivové články jsou důležitou součástí elektrického nabíjecího systému. Toto řešení je obzvláště nadějné v oblastech bohatých na obnovitelné zdroje energie a ve venkovských oblastech vzdálených od hlavní elektrické rozvodné sítě.

Zaměření na zvyšování podílu elektrických výrobků

Vědecky podložené klimatické cíle, které si společnost Scania stanovila, budou znamenat, že do roku 2025 sníží společnost emise CO2 pocházející z její vlastní činnosti o 50 %. Současně během stejného období sníží o 20 % emise vznikající provozem vozidel u zákazníků. Aby tyto své dalekosáhlé cíle splnila, zaměřuje se společnost Scania na emise vznikající během celého cyklu od zdroje paliva až po jeho spalování ve vozidle, což je přísnější přístup, než jaký vyžadují mnohé stávající i připravované legislativní předpisy, které se soustřeďují pouze na emise vznikající vlastním provozem vozidla.

Společnost se zavazuje, že bude každý rok uvádět na trh nejméně jeden nový výrobek využívající elektrické technologie a spadající do segmentu autobusů a nákladních automobilů. Současně zůstávají prioritou společenské investice zaměřené na budování spolehlivé infrastruktury, která je pro akumulátorová elektrická vozidla potřebná.

„Oblast, na kterou se společnost Scania zaměřuje, je obchodní činnost jejích zákazníků. Poskytovatelé služeb v odvětví přepravy musí být schopni plnit zakázky udržitelným způsobem za přiměřené ceny,“ konstatuje ředitel prodeje a marketingu společnosti Scania Alexander Vlaskamp.

Datum zveřejnění

24.1.2021

Zdroj informací

Scania

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2194 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál