Servind

EK k návrhu na prodloužení Blokové výjimky

EK k návrhu na prodloužení Blokové výjimky

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci a výzvu ke sdělení skutečností, v nichž vyzvala všechny zúčastněné strany, aby se vyjádřily k jejím návrhům na budoucnost režimu blokových výjimek pro motorová vozidla MVBER (Motor Vehicle Block Exemption Regulation). Patří mezi ně

I - návrh nařízení, kterým se prodlužuje platnost stávajícího nařízení MVBER o pět let

II - návrh sdělení zavádějící cílené aktualizace doplňkových pokynů.

Návrhy pravidel vycházejí z přezkumného procesu zahájeného v prosinci 2018 s ohledem na vypršení platnosti nařízení MVBER dne 31. května 2023 s cílem shromáždit důkazy o fungování pravidel použitelných na vertikální dohody v automobilovém odvětví. Zúčastněné strany se vyzývají, aby předložily své připomínky k návrhu pravidel do 30. září 2022.

Výkonná místopředsedkyně Komise Margrethe Vestagerová, která je odpovědná za politiku hospodářské soutěže, uvedla: „Cílem navrhovaného prodloužení platnosti nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla o dalších pět let je zachovat režim, který podnikům v automobilovém odvětví usnadnil posouzení, zda jsou jejich dohody v souladu s pravidly EU v oblasti hospodářské soutěže. Navrhujeme také cílené aktualizace našich pokynů s cílem řešit údaje generované vozidlem, které jsou základním vstupem pro opravárenské a údržbářské služby. Zúčastněné strany se vyzývají, aby předložily své připomínky, které nám pomohou dokončit pravidla, která mají vstoupit v platnost dne 1. června 2023.“

Navrhované změny

Jak je podrobněji uvedeno ve vysvětlivce k návrhu nařízení, kterým se prodlužuje nařízení o blokových výjimkách, a v návrhu sdělení, kterým se mění doplňkové pokyny, cílem navrhovaných změn je:

  • Zachovat nařízení MVBER v platnosti po dobu dalších pěti let, a proto i nadále usnadňovat společnostem sebehodnocení jejich vertikálních dohod v automobilovém odvětví pomocí pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže. Je pravděpodobné, že za pět let budou konsolidovány aktuálně vznikající trendy, jako jsou trendy vyplývající z digitalizace vozidel a nových vzorců mobility. Navrhované prodloužení umožní Komisi přehodnotit situaci podle nové tržní reality do nového data ukončení platnosti prodlouženého nařízení MVBER (tj. 31. května 2028).
  • Ujasněte si, že údaje generované vozidlem mohou být základním vstupem pro opravárenské a údržbářské služby. Poskytnou společnostem jasno, pokud jde o způsob, jakým Komise pohlíží na otázky týkající se přístupu k údajům generovaným senzory automobilů při posuzování vertikálních dohod mezi výrobci vozidel a jejich schválenými sítěmi podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen "Smlouva o fungování EU"). Komise navrhuje rozšířit stávající zásady pro poskytování technických informací, nástrojů a školení nezbytných pro poskytování servisu oprav a údržby tak, aby výslovně zahrnovaly údaje generované vozidlem.

Další kroky

V návaznosti na připomínky zúčastněných stran k návrhu nařízení, kterým se prodlužuje nařízení o blokových výjimkách, a k návrhu sdělení, kterým se mění doplňkové pokyny, Komise tyto připomínky zpracuje a provede veškeré nezbytné změny v návrhu pravidel s cílem zavést konečná pravidla ke dni 1. června 2023.

Základní informace o procesu přezkumu

Dne 28. května 2021 zveřejnila Komise hodnotící zprávu a pracovní dokument útvarů Komise, v nichž jsou uvedeny výsledky hodnocení režimu nařízení MVBER.

Z hodnocení vyplynulo, že režim byl užitečný a pro zúčastněné strany byl i nadále relevantní. Hodnocení rovněž prokázalo, že i když se trh s motorovými vozidly bude v nadcházejících letech pravděpodobně vyvíjet, v posledním desetiletí nedošlo k žádnému podstatnému vývoji, který by odůvodňoval zásadní revizi režimu MVBER. Ukázalo se však, že je nutná aktualizace, aby se zohlednil význam, který bude mít přístup k údajům generovaným vozidly jako faktor hospodářské soutěže.

V návaznosti na toto hodnocení zahájila Komise v červnu 2021 fázi přezkumu tvorby politik, během níž pracovala na návrzích změn režimu a navrhované změny konzultovala s vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž.

Pozadí na MVBER

Vertikální dohody jsou dohody uzavřené mezi dvěma nebo více podniky působícími na různých úrovních výrobního nebo distribučního řetězce, které se týkají podmínek, za nichž mohou strany nakupovat, prodávat nebo dále prodávat určité zboží nebo služby.

Článek 101 SFEU zakazuje dohody mezi podniky, které omezují hospodářskou soutěž. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování EU však mohou být tyto dohody prohlášeny za slučitelné s jednotným trhem za předpokladu, že přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického nebo hospodářského pokroku a zároveň umožňují spotřebitelům spravedlivý podíl na výsledných výhodách, aniž by byla vyloučena hospodářská soutěž.

Nařízení MVBER uvádí, že na dohody o distribuci nových vozidel se vztahuje obecný režim Komise (tj. nařízení o blokové výjimce pro vertikální práva nebo "VBER"). Horizontální nařízení o blokových výjimkách vyjímá vertikální dohody, které splňují určité podmínky, ze zákazu stanoveného v čl. 101 odst. 1 SFEU, čímž vytváří pro tyto dohody bezpečný přístav. Pokyny k vertikálním omezením poskytují pokyny, jak vykládat a uplatňovat nařízení o blokových výjimkách a jak posuzovat vertikální dohody, které nespadají do "bezpečného přístavu" nařízení o blokových výjimkách.

Pokud jde o dohody týkající se prodeje nebo dalšího prodeje náhradních dílů pro motorová vozidla nebo poskytování servisu oprav a údržby motorových vozidel, MVBER stanoví, že čl. 101 odst. 1 SFEU se nepoužije, pokud tyto dohody splňují požadavky na výjimku podle obecného režimu a neobsahují žádné z ustanovení uvedených v nařízení MVBER, které zbavují výhodu výjimky.

Datum zveřejnění

12.07.2022

Zdroj informací

SISA

Foto: Evropská komise

Výběr jazyka

Facebook

AutoWeek

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2871 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál