Servind

Počet odhalených pojistných podvodů roste

Počet odhalených pojistných podvodů roste

Pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven (ČAP) prověřily v roce 2022 celkem 13 820 podezřelých pojistných událostí (meziročně o 21 % více), v nichž odhalily pojistné podvody v celkové hodnotě 1,423 miliardy Kč (meziroční nárůst o 173 milionů Kč, resp. o 14 %).

Průměrná odhalená výše odhaleného pojistného podvodu v dlouhodobém horizontu významně roste, a to i přes to, že v posledních dvou letech ČAP zaznamenala pokles a v roce 2022 výše uchráněného případu prokázaného pojistného podvodu aktuálně dosahuje 231 000 Kč.

Objem odhalené výše pojistných podvodů se do roku 2015 zdvojnásobil a následně stabilizoval. Namísto odhalených 624 milionu Kč za rok 2010 pojišťovny díky stále sofistikovanějším postupům odhalí ročně pojistné podvody v posledních sedmi letech za 1,1 až 1,4 miliardy Kč. Po dílčím poklesu mezi léty 2018 a 2019 platí, že od roku 2019 objem odhalených podvodů vždy stabilně meziročně roste.

Podvody v oblasti pojištění vozidel a osob klesají díky posilující prevenci

V oblasti pojištění majetku a odpovědnosti vycházel v předchozích letech počet šetřených případů stabilně kolem 2500 případů ročně, nicméně v roce 2020 narostl téměř na 3000 případů a k další eskalaci na 3600 případů došlo v roce 2021. V roce 2022 došlo k dalšímu nárůstu až téměř na 4000 případů.

Podobně je to i u pojištění vozidel, kde pojišťovny v letech 2018 a 2019 prověřovaly 4000 případů, došlo v roce 2020 k růstu prověřených kauz téměř na 4700 a další významný růst na hodnotu přes 5700 prověřených případů nastal v roce 2021. V roce 2022 došlo k dalšímu růstu na 6600 prověřených podezřelých pojistných událostí.

Všechny šetřené případy pojistných podvodů ve specifikovaných oborech pojištění – 2022              

Obor pojištění

případů

podíl

výše prokázané hodnoty

meziroční změna

Pojištění vozidel

6 605

48 %

434 398 000 Kč

156 %

Pojištění majetku

2 560

19 %

495 203 000 Kč

81 %

Pojištění odpovědnosti

1 427

10 %

292341000 Kč

129 %

Pojištění osob

3 228

23 %

200715000 Kč

154 %

Celkem

13 820

100 %

1422657000 Kč

114 %

 „Nadpoloviční část (55 %) z celkové prokázané částky pojistného podvodu připadá v roce 2022 na odvětví pojištění majetku a odpovědnosti, kde pojistitelé uchránili 788 milionů Kč (v roce 2021 se jednalo o 840 milionů Kč). Dále 31 % celého objemu připadá na pojištění vozidel (jedná se o 434 milionů Kč odhalených podvodů v roce 2022, přičemž v roce 2021 se jednalo pouze o 279 milionů Kč). Zbylých 14 % celkové částky odhalených pojistných podvodů nastává v pojištění osob, kde se jedná o 200 milionů Kč, což proti roku 2021 se 130 miliony Kč představuje významný nárůst,“ uvádí hlavní analytik ČAP Petr Jedlička.

„Objem odhalených pojistných podvodů tak narostl v pojištění osob i pojištění vozidel, shodou okolností v obou segmentech meziročně cca o 55 %. V případě pojištění majetku a odpovědnosti přes pokračující nárůst prověřovaných a odhalených pojistných podvodů došlo k poklesu celkového odhaleného objemu, s čímž souvisí pokles průměrné výše jednoho prokázaného případu z 493 000 Kč v roce 2021 na 391 000 Kč v roce 2022. V případě pojištění vozidel dochází k meziročnímu nárůstu průměrné výše odhaleného pojistného podvodu o vysokých 32 % ze 116 000 Kč na 153 000 Kč, když meziročně pojišťovny dokázaly navýšit počet odhalených podvodů z 2401 na 2833, tj. o 18 % a jejich objem se navýšil dokonce o 56 % z 279 milionů Kč na 434 milionů Kč,“ dodává Petr Jedlička.

Rostoucí počet i objem odhalených případů v klíčových segmentech pojištění ukazuje, že pojistitelé disponují vhodnými nástroji k efektivnímu odhalování podezřelých okolností, ke kterým dále přispívá rozvoj související datové výměny mezi pojišťovnami týkající se právě oblasti pojištění vozidel a pojištění osob.

Výsledky roku 2022 tak neukazují, že by počet šetřených odhalených podvodů klesal, trend je spíše opačný a riziko pro další nárůst do budoucna představuje zhoršená ekonomická situace.

ČAP pomáhá pojišťovnám v odhalování pojistného podvodu

Česká asociace pojišťoven a pojišťovny vyvíjejí maximální úsilí v oblasti odhalování pojistných podvodů, včetně vývoje a neustálého zdokonalování systémů a nástrojů určených pro detekci, prevenci a odhalování tohoto účelového a protiprávního jednání.

„Asociace za tímto účelem vyvinula, provozuje a dále rozvíjí systémy pro automatizovanou výměnu informací o podezřelých okolnostech (SVIPO I a SVIPO II), do kterých se zapojila většina komerčních pojišťoven působící na českém pojistném trhu bez ohledu na jejich členství v asociaci,“ vysvětluje Michal Vlk, odborník oblasti prevence pojistného podvodu České asociace pojišťoven.

Systém SVIPO II je automatizovaný informační systém poskytující pojišťovnám podporu v boji proti pojistnému podvodu v oblasti pojištění osob, konkrétně životního a úrazového pojištění. Tento systém zajišťuje podporu jak v rovině prevenční, tak v rovině detekční a navazuje na systém SVIPO I. Ten pro změnu slouží pro detekci podezřelých jevů v oblasti motorových vozidel, kde dokáže upozornit na podezřelé pojistné události, u nichž se vyskytuje vysoké procento pravděpodobnosti, že by se mohlo jednat o účelové nebo protiprávní jednání.

Pojistný podvod je trestným činem už 20 let a hrozí za něj až 10 let vězení

Pojistný podvod je trestným činem namířeným proti majetku a do trestního zákona se dostal s účinností od 1. ledna 1998. Provedená novela tehdy vyslyšela volání pojistitelů po důslednější možnosti postihu pojistných podvodů, která by odpovídala běžné trestní praxi ve státech Evropské unie, kde již byl pojišťovací podvod předmětem přísného trestního postihu. Legislativní úprava zároveň reagovala na negativní trendy ve vývoji kriminality, vzrůstající vysokou odbornost pachatelů a současně na aplikační problémy.

„Pojišťovny jsou díky vzájemné spolupráci, výměně informací a také sofistikovaným nástrojům schopny velice efektivně pojistné podvody odhalovat. Je důležité si uvědomit, že každá pojišťovna se v rámci péče řádného hospodáře snaží zajistit, aby se finanční prostředky nedostaly do rukou podvodníkům, ale poctivým klientům,“ říká Michal Vlk.

Pojistného podvodu se dopustí ten, kdo v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené informace nebo podstatné údaje zamlčí, rovněž tak v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění. Pojistným podvodem však je i úmyslně vyvolaná nebo předstíraná pojistná událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. Za účelové jednání lze označit i takové jednání, které by vedlo k úmyslnému navyšování vzniklé škody.

„Toto protiprávní jednaní může být orgány činnými v trestním řízení kvalifikováno jako trestný čin pojistného podvodu, případně podvodu. za jehož spáchání mohou soudy uložit trest odnětí svobody v rozmezí od 2 až 10 let, nebo zákaz činnosti, propadnutí věci anebo peněžitý trest,“ uzavírá Michal Vlk.

Datum zveřejnění

10.2.2023

Zdroj informací

Česká asociace pojišťoven

Grafy: ČAP

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

AutoWeek

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.3047 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál